INFLUENTA COMPOZITIEI SI A STRUCTURII ASUPRA CARACTERISTICILOR TERMODINAMICE, ELECTRICE SI MAGNETICE ALE MATERIALELOR OXIDICE MICRO SI NANOSTRUCTURATE CU PROPRIETATI MAGNETOREZISTIVE SPECIALE

(CMR-TEM)


  Rezumat

  Obiective si Activitati

  Parteneri

  Rezultate

  Adrese utile

 

 

OBIECTIVE SI ACTIVITATI

Anul I - 2006     

 

Obiective

Activitati

1

Identificarea unor clase noi de materiale oxidice cu magnetorezistenta colosala (CMR) din sistemele La(Sr, Ca, Ba)-Mn(Co, Fe, Al, In) -O. Stabilirea metodologiei de studiu

1.1 Identificarea unor noi materiale oxidicemicro si nanostructurate cu magnetorezistenta colosala (CMR) pe baza complexitatii caracteristicilor termodinamice ale acestora. Stabilirea condiţiilor experimentale de studiu privindproprietatile termodinamice.

1.2 Identificarea unor compusi CMR micro si nanostructurati cu proprietati speciale pe baza caracteristicilor structurale si a dinamicii de spin evidentiata prin RES. Elaborareametodelor specifice de caracterizare structurala si morfologica.

1.3 Selectarea unor clase noi de compusi magnetorezistivi pe baza caracteristicilor electrice si magnetice: temperatura critica Tc, magnetizarea M, temperatura Curie-Weiss.

1.4 Selectarea unor materiale oxidice CMR in functie de influenta gradului de dopaj si a reducerii dimensiunii asupra parametrilor spectrali RES.


1.5
Stabilirea conditiilor experimentale de studiu privind formarea prin pirosinteza a compusilor CMR si caracterizarea materialelor initiale

 

  Anul II - 2007     

 

Obiective

Activitati

1

Sinteza unor materiale micro si nanostructurate din sistemul La1-xAxMn1-yByO3 (unde A = Ca, Sr; 0<x<1; B=Fe, Co; 0><y<0.1) prin metode si tehnici experimentale avansate >

1.1 Sinteza materialelor microstructurate din sistemul La1-x AxMn1-yByO3 prin metoda de reactie in faza solid.

1.2 Sinteza materialelor nanostructurate din sistemul La1-x AxMn1-yByO3 prin metoda sol-gel

1.3 Sinteza materialelor microstructurate La1-xAxMnO3 prin metode specifice metalurgiei pulberilor

1.4 Punerea la punct a unei metode noi neconventionale de obtinere in situ a unor compuşi noi, cu compoziţie predeterminată, prin variaţia stoichiometriei oxigenului Ón condiţii controlate
 

2

Realizarea unor instalatii si celule de lucru noi, respectiv adaptarea unor instalatii existente in vederea realizarii masuratorilor experimentale

2.1 Realizarea dispozitivului experimental pentru masuratori FEM si de titrare coulometrica in stare solida .  

2.2 Propunerea unei metode noi de evaluare a contributiei vacantelor de oxigen in explicarea echilibrului si ordonarii sarcinilor in compusii CMR†  

2.3. Adaptarea instalaţiei pentru măsurarea rezistivităţii electrice  

2.4. Adaptarea instalaţiei pentru studiul efectului Seebeck  

2.5. Adaptare instalaţiei pentru studiul efectului Hall  

2.6. Adaptarea instalatiei pentru masuratori RES  

2.7 Masuratori experimentale preliminare de verificare a instalatiilor necesare caracterizarii noilor materiale prin metode specifice.

3

Masuratori experimentale pentru caracterizarea noilor materiale.

3.1.Masuratori experimentale de caracterizare termodinamica a compusilor substituiti La1-xAxMn1-yByO3-d  

3.2. Masuratori de caracterizare a dinamicii de spin a compusilor micro si nanocristalini  

3.3. Masurarea caracteristicilor magnetice ale compusilor substituiti.

4

Studiul corelatiilor intre proprietati si diferitele variabile compozitionale.

4.1. Corelarea proprietatilor termodinamice cu schimbarile de compozitie. Influentanaturii si concentratiei substituentilor asupra proprietatilor termodinamice  

4.2. Determinarea proprietatilor termodinamice ale compusilor nestoichiometrici preparati in situ  

4.3. Evaluarea contributiei defectelor de structura (vacante de oxigen,concentratia ionilor Mn4+)  

4.4. Efectul variatiei stoichiometriei oxigenului asupra dinamicii de spin si mecanismului de dublu-schimb magnetic  

4.5. Influenta dimensiunii particulelor asupra dinamicii de spin si mecanismului de dublu-schimb magnetic  

4.6. Modificarea proprietatilor magnetice in functie de natura si concentratia substituentilor

5

Diseminarea rezultatelor

5.1 Lucrari stiintifice publicate sau in curs de publicare  

5.2 Lucrari stiintifice comunicate la manifestari stiintifice internationale

  5.3 Lucrari stiintifice comunicate la manifestari stiintifice nationale

  5.4 Prezentari la actiuni de brokerage organizate in tara sau strainate in vederea participarii la Programul FP7 al Uniunii Europene

  5.5 Prezentari in cadrul sedintelor Platformei Europene de Nanomedicina si a Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee  

5.6 Includerea Ón teze de doctorat a rezultatelor cercetărilor effectuate

  5.7 Participarea la cursuri de instruire a tinerilor cercetatori

  5.8 Organizarea unei manifestari stiintifice in vederea diseminarii rezultatelor proiectului

Anul III - 2008     

 

Obiective

Activitati

1

Studiul comparativ al proprietatilor compusilor CMR micro si nanostructurati.

1.1 Obtinerea in situ a unor materiale nanostructurate cu stoichiometrie variabila si caracterizarea acestora in scopul evidentierii influentei dimensiunii particulelor asupra comportarii termodinamice

1.2 Punerea in evidenta a corelatiilor intre concentratia defectelor structurale, microstructura si proprietati

1.3 Studiul comparativ privind dinamica de spin si mecanismul de dublu schimb magnetic in compusii micro si nanostructurati.

1.4 Caracterizarea complexa a compusilor nanostructurati prin evidentierea influentei microstructurii asupra proprietatilor electrice si magnetice

1.5 Studiul influentei dimensiunii particulelor asupra  mecanismului de transport polaronic.

1.6 Studiul influentei parametrilor de sinterizare asupra caracteristicilor morfologice ale materialelor (compuşilor CMR) nanostructurate obtinute prin sinterizare cu încălzire cu microunde

 

2

Stabilirea unor noi strategii  de imbunatatire a proprietatilor magnetorezistive pe baza analizei complexe a rezultatelor masuratorilor termodinamice, magnetice, electrice si a dinamicii de spin.

2.1 Analiza complexa a interdependentei dintre diferitele variabile compozitionale, conditiile de sinteza, microstructura si proprietati

2.2 Stabilirea unor cai noi de modificare controlata a proprietatilor CMR

2.3 Corelarea structurii si ordonarii sarcinilor cu caracteristicile dinamicii de spin

2.4 Concluzii privind optimizarea proprietatilor magnetice si electrice ale compusilor investigati pe baza substitutiei chimice si modificarii dimensiunii particulelor    

2.5 Concluzii privind corelarea stoichiometriei oxigenului cu caracteristicile dinmicii de spin evidentiate prin RES  

 

3

Diseminarea rezultatelor

3.1 Lucrari stiintifice publicate sau in curs de publicare  

3.2 Lucrari stiintifice comunicate la manifestari stiintifice internationale  

3.3 Lucrari stiintifice comunicate la manifestari stiintifice nationale  

3.4 Prezentari la actiuni de brokerage organizate in tara sau strainate in vederea participarii la Programul FP7 al Uniunii Europene  

3.5 Prezentari in cadrul sedintelor Platformei Europene de Nanomedicina

3.6 Includerea în teze de doctorat a rezultatelor cercetărilor effectuate  

3.7 Participarea la cursuri de instruire a tinerilor cercetatori  

3.8 Organizarea unei manifestari stiintifice in vederea diseminarii rezultatelor proiectului

Anul IV - 2009  

 

 

Obiective

Activitati

1

Studiul fazelor polimorfe in sisteme oxidice: ZrO2, Al2O3, TiO2

1.1 Masuratori experimentale prin DSC (HTDSC)
1.2 Calculul marimilor termodinamice

2

Sinteza pulberilor de materiale nanocristaline

2.1 Prepararea pulberilor de materiale nanocristaline;
2.2 Caracterizarea structurala si morfologica a pulberilor obtinute

3

Studiul influentei dimensiunii particulelor asupra marimilor termodinamice

3.1 Masuratori experimentale prin DSC (pentru probe nano)

4

Studiul comparativ al marimilor termodinamice (entalpii, entropii, energii de transformare) pe pulberi si tablete

4.1 Corelarea datelor obtinute prin masuratori DSC.

5

Obtinerea diagramelor de echilibru in sistemele oxidice studiate

5.1 Prelucrarea datelor obtinute in scopul realizarii diagramelor de echilibru
5.2 Analiza complexa a interdependentei dintre conditiile de sinteza, microstructura si proprietati

6

Concluzii privind termodinamica fazelor polimorfe in sisteme nanostructurate

6.1 Corelarea datelor termodinamice obtinute pentru fazele polimorfe
6.2 Concluzii privind energetica fazelor polimorfe studiate

Free website templates